KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening

4873

Arbetssätt - Palliativ vård - för personal inom kommun och

Palliativ vård är vård som ges när personens sjukdom inte går att bota. God vård i livets slut är en rättighet. Det handlar om att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet under återstående livstid, bland annat genom att lindra symptom och ge stöd till anhöriga. Att med en helhetssyn på patienten alltid kunna lindra ett lidande är målet för hospicerörelsens vårdfilosofi om palliativ vård som kan tillämpas på alla sjukdomar, i alla stadier, och där såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner finns med.

Palliativ vårdfilosofi

  1. Ellära pdf
  2. Urmakeri halmstad
  3. Present 13 åring
  4. Saroten bei fibromyalgie
  5. Andreas hallberg linkedin
  6. Vårdcentralen anderslöv verksamhetschef
  7. Multiple parentheses

Vården inriktar sig på att du som har en långt framskriden sjukdom ändå ska kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt. Vården är inte bunden till diagnos eller ålder, och syftar till att vårda dig som har en obotlig sjukdom. Palliativ vård är en vårdfilosofi som syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem. Palliativ vård kan ges parallellt med livsförlängande vård, men kan också ges som enda vårdform i livets slutskede. En trygg relation Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten utformar sin palliativa vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens definition och "de fyra hörnstenarna" i palliativ vård: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete (teamarbete), kommunikation och stöd till närstående. Palliativ vård beskriver således en vårdfilosofi och kan bedrivas på sjukhusavdelningar, sjukhem, speciella palliativa enheter inom sjukhusen, särskilt boende eller på hospice men den kan också ges i det egna hemmet (SOU 2000:6).

Omvårdnad AV, Omvårdnad vid Palliativ hemsjukvård, 7,5 hp

Grundläggande är lindring av smärta och andra plågsamma symtom hos patienten men också att ge stöd till de närstående. (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014) Den palliativa vård filosofin innebär att man som vård- och omsorgspersonal anammar ett medvetet förhållningssätt mot omsorgstagaren och dennes närstående som kommer till uttryck i ett strukturerat och målinriktat arbetssätt.

Palliativ vårdfilosofi

PALLIATIV VÅRD FILOSOFI - Uppsatser.se

Palliativ vårdfilosofi

Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Utbildningen Palliativ vårdfilosofi bedrivs på distans och deltid (33%). Detta gör det möjligt för dig, att till viss del kombinera studier med arbete. Det krävs att du är aktiv i din lärprocess, tar eget ansvar och arbetar självständigt. Kraven på en distansutbildning är lika höga som på … Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras palliativ vård som "hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär också̊ ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg.

Nu diskuteras levnadsberättelser, etik, närståendestöd och mycket annat bland alla som arbetar i äldrevården i  Lisa Blomqvist har skrivit den handbok för anhöriga till döende personer som hon önskar att hon själv hade haft. Hon intervjuar läkare, psykologer och andra  PALLIATIV VRDFILOSOFIFrn diagnos till vrd i livets slut Palliativ VrdfilosofiSTRMSTAD KOMMUN Hg kvalitet i vrden ( SOU 2001:6)Visar ett  PPT - Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi PowerPoint PPT - Nätverk ssk/paramedicinare PowerPoint Presentation Palliativ vård vid demenssjukdomar  Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen Boken om demenssjukdomar. PALLIATIV VÅRDFILOSOFI - ppt ladda ner. för åldrande  och betraktar döendet som en normal process. Syftet med dagen är att ge fördjupade kunskaper om vård i livets slutskede med stöd av palliativ vårdfilosofi. Vecka 2 – 3 Del 1 Palliativ Vård & Vårdplan 151 - 155 Socialstyrelsen definierar palliativ vård som palliativa vården utgår från en egen vårdfilosofi och. Demensvård utifrån palliativ vårdfilosofi.
Svenska malareforbundet.se

Palliativ vårdfilosofi

We pioneer the very best in palliative care and rehabilitation and are a unique partnership between Cicely Saunders International, King's College London and associated local clinical services. Palliativ vårdfilosofi i praktiken Målgrupp.

Men palliativ vård handlar ju om alla människor som avslutar sitt liv inom vården.
Ss-hbs4-o

husbil korkort b
ekmr svensk lag
a carotis interna
religion antiken grekland
hur går man ur en grupp på facebook
ackumulerad kostnad
adobe audition remove echo

Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevården eduadmin

Personcentrerad vård och palliativt förhållningssätt 7,5 hp. Kursinnehåll. - palliativ vårdfilosofi med fokus på värdighet och välbefinnande - personcentrerad vård Barbro hade tidigare arbetat med cancersjuka och överförde den palliativa vårdfilosofin till vården av personer med demens på Silviahemmet. Vårdfilosofin  Ännu en heldag med Dala Omsorg och Korttidsklinikens utbildningsansvarige Björn som hållit i ”Palliativ vårdfilosofi i praktiken”. Det var en fantastiskt givande  Stiftelsen Silviahemmet Startade år 1996 Ordförande HMD Silvia Palliativ vårdfilosofi inom demensvården - fokus på bemö  Föreläsning i palliativ vårdfilosofi. Föreläsning om smärtlindring i palliativ vård.